РЕКЛАМА
Сешоари
ВХОД
ПОСЛЕДНО РЕГИСТРИРАНИ
Female


Години: 33
Male


Години: 34
ПРИЯТЕЛИ
Gudasoft.com www.gudasoft.com
ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК kvartala@kvartala.bg » Правила за променливо Я в българския език
Normal__

Променливото Я е онова Я, което в определени позиции и в определени условия, преминава в Е.
напр. бЯл – бЕли
голЯм – голЕми
цЯл – цЕли
-—————————————————————————————————————————————————

Когато Я е под ударение се изговаря като Я!
напр. лЯстовица – лЯстовици
-—————————————————————————————————————————————————-
Пред меки срички (които съдържат гласните Е и И), Я преминава в Е. Когато Я стои пред твърда сричка (която съдържа А и О), Я се запазва.
напр. голЯм – голЯмА – голЯмО – голЕмИ – голЕмИна
вЯтър – вЯтърът – вЕтрОве – вЕтрОпоказател
зрЯл – зрЕлИ – зрЕлОстник
-—————————————————————————————————————————————————

След Ж, Ч, Ш, Щ – Я преминава в Е.
напр. снЯг – снЕЖен
брЯг – крайбрЕЖен
прЯк – прЕкия – прЕЧка – препрЕЧвам
-—————————————————————————————————————————————————

В сложни думи, когато ударението НЕ пада върху подчинената основа, променливото Я винаги се пише като Е.
напр. желЯзо + бетон = желЕзобетон
нЯколко дена = нЕколкодневен
бЯло + снЯг = бЕлоснЕжен
снЯг + риня = снЕгорин
-—————————————————————————————————————————————————
kvartala.bg
Писане и изговаряне на Я като Я:
-—————-
цЯлост – цЯлостен – цЯлостни – цЕлостта
-——————————————————————

В едносрични думи винаги се пише Я.
напр. брЯг, снЯг, грЯх
-——————————————————————

При собствени имена, когато се използват като географски имена и названия.
напр. БЯла Слатина – бЕлослатински
Горна ОрЯховица – горноорЯховски
-——————————————————————

В окончанията на глаголите от първо и второ спрежение, когато са под ударение и в съответните причастия се наблюдава писане и изговаряне на Е.
напр. живЯл – живЯх – живЕех
пЯл – пЕли
търпЯх – търпЕли – търпЯхме
-——————————————————————
При поезията не важат правилата за променливото Я!!!


2011-04-19
квартала
КОМЕНТАРИ Влезте в своя профил за да можете да добавите коментар
Няма коментари.