РЕКЛАМА
Сешоари
ВХОД
ПОСЛЕДНО РЕГИСТРИРАНИ
Female


Години: 33
Male


Години: 34
ПРИЯТЕЛИ
Gudasoft.com www.gudasoft.com
ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК kvartala@kvartala.bg » Как се гласува за президент
Normal_bulgaria-flag

Кой може да гласува?
Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Всеки избирател има право на един глас.
Право да избират президент и вицепрезидент имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Избирателни списъци
Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението. Всеки избирател се вписва само в един списък.
Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес поотделно за всяка избирателна секция.
Когато в предходните шест месеца до изборния ден е променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.
В избирателните списъци се дописват имената на хората, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати. Дописването се извършва по искане на избирателя от общинските администрации до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден – от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност.
Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, но има право да гласува, се вписва в списъка от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.
Удостоверения за гласуване на друго място
При произвеждане на избори за президент удостоверения за гласуване на друго място се издават само на хората, служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление по образец. Към заявлението прилагат декларация по образец, че: няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес; ще гласуват само веднъж.
Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Получават се лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на хора, пребиваващи извън страната.
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред местните администрации по настоящия адрес на човека и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Избирателните списъци се обявяват от местните администрации не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
Начин на гласуване и документи
Избирателите удостоверяват самоличността си пред председателя или член на комисията, определен с нейно решение преди откриването на изборния ден, с лична карта или личен (зелен) паспорт за страната. Избирателите, които гласуват извън страната, удостоверяват самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.
Избирател, който е ученик или студент – редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност; заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка; декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. По време на гласуването ученическата или студентската книжка остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за самоличност на избирателя ученик или студент. След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал.
Избирателите с удостоверение за гласуване на друго място се вписват от секционната избирателна комисия по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителния избирателен списък. Удостоверението за гласуване на друго място се предава на комисията, която проверява данните в него и го прилага към допълнителния избирателен списък. Избирател с удостоверение за гласуване на друго място може да гласува и в секцията по постоянния си адрес (адрес на пребиваване). Комисията го вписва в допълнителния избирателен списък, към който се прилага и удостоверението за гласуване на друго място.
избори 2011
Бюлетината
Гласуването се извършва с обща бюлетина.
Бюлетината на лицевата страна съдържа:
1. наименованието и номера на района; в бюлетините за гласуване извън страната наименованието и номерът на района се заместват с текста “Бюлетина за гласуване извън страната”;
2. квадратче за поставяне на знак “Х”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на съответната кандидатска листа;
3. имената на кандидата за президент и имената на кандидата за вицепрезидент, изписани на отделни редове в съответната кандидатска листа;
4. пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за партия се изписва с “ПП”, за коалиция от партии – с “КП”, а за инициативен комитет – с “ИК”.
След имената на независимите кандидати се изписва означението “независим”.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.
Поредният номер на кандидатските листи се определя от Централната избирателна комисия по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.
Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.
Правила за гласуване
Избирателят получава от секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува.
В кабината може да има само един избирател.
Избирателят гласува, като:
1. поставя знак “Х” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа, който изразява по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет;
3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна;
5. полага подпис в избирателния списък.
След гласуването избирателят получава обратно документа си за самоличност и напуска помещението. Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци правят гласа недействителен.
Когато избирателят сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж. Сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис “сгрешена” и се подпечатва с печата на секционната избирателна комисия. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на секционната избирателна комисия.
Време за гласуване
Изборите се произвеждат в неделен ден.
Избирателите гласуват от 6.00 часа до 19.00 часа. Извън страната изборният ден започва в 6.00 часа местно време и приключва в 19.00 часа местно време. Когато в 19.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.
Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията, а избирателите – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, и удостоверението си за пребиваване. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19.00 часа, но не по-късно от 20.00 часа.
Забрани
Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали. Забранява се изнасянето на избирателните урни, избирателните списъци, бюлетините и пликовете извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете и предпочитанията.
Забранява се изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение.
Забранява се гласуване извън изборното помещение освен в случаите когато хора с увреждания са заявили, че искат да гласуват с подвижна урна.
При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент се забранява след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната урна избирателят да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване. Бюлетината се брои за недействителна, унищожава се с надпис “Недействителна по чл. 180” и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.
Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа “Забележки” на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване. Бюлетината се брои за недействителна, унищожава се с надпис “Недействителна по чл. 181” и се вписва на отделен ред в протокола на секционната избирателна комисия.
Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.
Kак да гласуваме за президент и вицепрезидент в чужбина
Българите в чужбина могат да изпращат и по електронна поща сканирани заявления за участие в изборите за президент и вицепрезидент.
Българските дипломатически представителства приемат и по електронна поща сканирани заявления за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката. Всяко дипломатическо представителство предоставя електронен адрес на който заявителите могат да изпращат попълненото и подписано от тях заявление за регистрация .
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
I.Кой има право да гласува?
Всеки български гражданин, който е навършил 18 години към изборния ден, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
II.Как да заявите своето желание за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България при гласуване извън страната?
Можете да заявите желанието си да гласувате извън страната пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава, в която се намирате. Това става в писмена форма чрез заявление по образец не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо. Възможно е заявлението да бъде изпратено и в електронна форма, като сканираното изображение се изпраща на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в pdf формат.
В едно заявление може да е вписано само едно лице. В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес в Република България и населеното място, в което желаете да гласувате.
ІІ. Задължителна ли е предварителната регистрация?
Регистрацията чрез писменото заявление не е задължителна, Вие може да упражните правото си на глас и когато името Ви не фигурира в избирателния списък.
ІІІ. Къде може да упражните правото си на глас – избирателни секции извън страната?
Предварително условие за провеждането на избори извън страната и за образуването на избирателни секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите или консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие, освен ако местното законодателство не го позволява.
ІV. Как се образува избирателна секция ?
1. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по
малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011г.
2. В населените места, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, подали заявления до 27.09.2011г.
3. Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място, като ръководителят на дипломатическото или консулското представителство съобразява адресите на секциите според местопребиваването на подалите заявление избиратели.
4. Централната избирателна комисия определя в срок до 01.10.2011 г. населените места, в които ще се образуват избирателните секции, като решението за това се публикува на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство в съответната държава. В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции в съответните населени места не по-късно от 3 октомври 2011 г. и определят техните адреси.
V. Как се съставят избирателните списъци в чужбина?
Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни /04.10.2011г./ преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство. Те съдържат имената на избирателя, номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата.
VІ. В кой списък фигурирам?
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Министерството на външните работи изпраща данните на подалите заявления за гласуване български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.
VІІ. Как протича гласуването в изборния ден?
Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
Ако не сте включен в избирателните списъци предварително и имате избирателни права, може да бъдете вписан от секционната избирателна комисия в избирателния списък.
За да гласувате, трябва да представите документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец.
Ако в документа за самоличност не фигурира постоянният адрес на избирателя в Република България, той се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по образец.
Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност и събират документите им за самоличност. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 часа, но не по-късно от 20,00 часа.
VІІІ. Срокът на личния ми документ е изтекъл?
Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък.
Допълнителна информация бихте могли да намерите на Интернет страницата на Централната избирателна комисия – www.cik.bg.


2011-09-07
квартала
КОМЕНТАРИ Влезте в своя профил за да можете да добавите коментар
Няма коментари.